Diensgroepe

Gemeente strukture

Kontak ons gerus vir enige navrae, of om betrokke te raak of jou dienste beskikbaar te stel.

Saam met leiers van Klein- en Bybelstudiegroepe, wat egter op vrye assosiasie gevorm word, is optredes van ouderlinge, diakens en wyksleiers, soos per Kerkorde, Art. 16 & 17, op geestelike onderskeiding, leiding, bestuur, toesig, versorging en praktiese dienswerk gerig.

Dit omvat ons roeping in terme van:

  • die groot gebod:  Matt. 22:37 – 39, Luk. 10:27, Mark. 12:30 – 31;
  • die groot opdrag:  Matt. 28:19 – 20, Mark. 16:15, Luk. 24:47 – 48, Joh. 20:21;
  • die groot belofte:  Hand. 1:8.

Dit is tewens op elke volgeling van Christus en lidmaat van die gemeente van toepassing.

Elkeen onderneem om passievol draers van die visie wat God ons gegee het, na ander te wees Om dit te leef en ander aan te spoor om dit te leef.

Lede van die Kerkraad deel bykomend ook in die aanspreeklikheid en verantwoordelikheid van regering van die gemeente.

Neil Ungerer

082 333 3150

NG KERK BETHLEHEM OOS

Kontak Ons

Kerkkantoor

Posbus 497

h/v Ludik- en Edelingstraat,

Jordania, Bethlehem

Ure

Maandag 10:30 - 13:00

Dinsdag - Vrydag 08:00 - 13:00

Foon

073 126 2902