“Vader, in U hande gee Ek My gees oor.”

Lukas 23:44-46

Jesus het vrywillig Sy gees in Sy Vader se hande oorgegee.  Dit was nie die kreet van ‘n verloorder nie, maar die kreet van ‘n oorwinnaar.  Want dit was nie die mag van die dood, of die duiwel en Sy magte wat oorwin het nie, maar die Here wat self oor Sy dood besluit het.  Dit was die woorde van ons ewige Verlosser wat tot in die dood in beheer was.  Jesus se sewende kruiswoord is vir ons tot bemoediging.  Hy is die Een wat in beheer is; Hy is die Oorwinnaar; en deur ons geloof in Hom is ons saam met Hom oorwinnaars.  Hy het vrywillig Homself vir ons gegee, vir u en vir my.  Hy is ons ewige Verlosser.  Daarvan getuig Sy woorde aan die kruishout.

Tog kom daar iets by.  Dit is ’n aanvaarding en aanduiding van God se plan met die wêreld.  Jesus verklaar openlik dat Hy Homself gee vir God en God se plan vir die wêreld.  Jesus het Sy lewe vir ons kom gee.  Mag ons in voetspoor van Jesus ook sê: “Vader, in U hande gee ek my lewe oor.”  Daardeur bely ons dat ons tye veilig en geborge in die greep van die Here se Hand is.  En ons kom plaas ook ons tye in die Hande van die Here. 

GEBEDSVERSOEK – Neem my lewe laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer.

“Dit is volbring!”

Johannes 19:29-30

Met hierdie woorde het Jesus gesê Hy het Sy taak hier op aarde voltooi.  Hy het teruggekyk op sy lewe, die doel waarvoor Hy mens geword het, om God te verheerlik, om vir ons ‘n voorbeeld te wees, om vir ons te ly en te sterf, en besef: Dit is volbring.  Ek het my werk op aarde voltooi.  Hy het dit gedoen deurdat Hy volkome gehoorsaam was aan God se wet en dat Hy die straf vir die mens se sondes op Hom geneem om so vir ons die ewige lewe te kon verdien.  Dit waarvoor God die Vader Hom na die aarde gestuur het, het Hy gedoen.

Daarom kan Hy uitroep: Dit is volbring.  Hierdie uitroep is die getuienis dat Jesus beheer het oor die dood.  Sy uitroep is die triomfantlike verklaring dat alles wat God aan Hom opgedra het, volledig uitgevoer is.  Daarom is hierdie laaste woorde nie net vir Homself bedoel nie maar vir die hele wêreld.  Al lyk sy dood na die einde van alles, na ’n nederlaag, is dit beslis nie so nie.  Dit is die begin.  Dit is ’n oorwinning.  ’n Triomfantlike oorwinning.

GEBEDSVERSOEK – Dank God vir Jesus wat tot in die dood gehoorsaam was, sodat ons deur ons geloof in Hom, die ewige lewe kan hê. 

“Ek is dors.”

Johannes 19:28

Hiermee kom gee die Here Jesus aan ons die uitnodiging: “Elkeen wat drink van die water wat Ek Hom sal gee, sal in ewigheid nooit weer dors kry nie.”  Elkeen wat in Hom glo, se dors sal bevredig word.  En die wonderlikste van alles, daardie water is in oorvloed en vir elke mens beskik.  So gaan drink uit die fontein van lewende water, die fontein wat nooit opdroog nie.  Gaan kry jou lewende water direk by die Vader, en les vandag en elke dag wat kom, jou dors.  Dit is gratis!!

Met hierdie kruiswoord bring Jesus ons dors na God onder woorde.  Hy roep namens alle mense uit: God ek dors na U.  Ek het U nodig.  Ek kan nie sonder U lig en U troos en U sorg lewe nie. 

Dit is ook woorde wat sê: onthou dat Ek ook mens was.  En omdat Ek ook mens was, weet ek presies hoe jy soms voel.  Die Here ken my hart; Hy ken my lewe; Hy weet wat ek nodig het.

GEBEDSVERSOEK – Bid dat die wêreld sal besef Jesus is die Lewende water.  Hy is die Een wat ons geestelike dors kan les.  Hy is die Een wat ons lewens kan verander.

“Eli, Eli, lema sabagtani?” Dit is: My God, My God, waarom het U My verlaat?”

Matteus 27:45-46

Jesus het met hierdie woorde ons eensaamheid en alleenheid op Hom geneem.  Die eensaamheid en godsverlatenheid wat ons sou moes verduur in die hel as gevolg van ons verlorenheid, het Hy op Hom geneem.  Maar ook in die lewe kan ek in tye van eensaamheid en alleenheid weet, ek kan my toevlug neem na die Gekruisigde toe, na Hom wat sal verstaan.  

Hierdie kruiswoord wil ons ook aanmoedig: gryp met die hand van geloof aan Jesus vas!  En leef vanuit die sekerheid dat jy nooit, selfs nie in die donkerste krisisoomblik van jou lewe, alleen sal wees nie!

GEBEDSVERSOEK – Dank die Here dat ons nooit alleen is nie.  Dat Hy ook in ons donkerste oomblikke by ons is en saam met ons daardeur gaan.  Bid vir hulle wat alleen en eensaam is; wat deur die samelewing uitgeskuif word; dat hulle bewus sal wees van die Here se teenwoordigheid in hulle lewe.

“Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”

Lukas 23:35-43

Ek is seker die mense om die kruis sou geskok gewees het oor hierdie woorde van die Here Jesus aan die misdadiger.  Ook ons is deel van hierdie skare om die kruis.  Ook ons sal wil sê: maar hy het sy lewe lank verkeerd geleef; daar was nie een goeie daad by hom aan te tref nie; hy het gemoor en geroof; daar is geen genade vir hom nie; weg met hom.

Maar die Here Jesus kom openbaar met hierdie woorde aan ons wie die misdadiger aan die kruis is en wie die skare om die kruis is.  Die man aan die kruis is die verlore seun wat uit die ver land teruggekeer het en die soen van vergifnis ontvang het.  Die skare om die kruis is die oudste seun wat protesteer teen die feit dat die jongste seun genade ontvang het.

Daarom roep die kruisgebeure ons op: WAAR staan ONS?  Staan ons by die kruis van Jesus soos ‘n TOERIS, vol verwondering oor wat ons sien?  Soek ons nog verskonings en VERSAGTENDE omstandighede vir ons sonde?  Hoor ons Sy ROEPSTEM en neem slegs daarvan KENNIS?  Of staan ons by die kruis van Christus, VASGENAEL oor wat daar gebeur, diep in die HART getref deur die ONBESKRYFLIKE liefde van God?

BELY ons ons sonde, SONDER om verskonings te soek?  LUISTER ons na sy roepstem deur te DOEN wat Hy beveel?  GRYP ons met die hande van GELOOF aan Jesus vas met die SEKERHEID dat Hy jou Verlosser is wat SELF die hemel vir jou OOPGEMAAK het?  Hoor dan die ONBESKRYFLIKE genadewoord van Christus aan die kruis: “Dit VERSEKER Ek jou: VANDAG SAL jy SAAM met My in die Paradys wees”!

GEBEDSVERSOEK – Wie is daar wat ek mag dink nie die genade van die Here werd is nie?  Kom ons dank die Here vir Sy oorvloedige genade vir almal en dat Hy ons sal vrymaak van vooroordeel.

‘Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!’”

LUKAS 23:26, 32 – 34

Vir wie bid die Here Jesus hier?  Hy bid hier vir die soldate wat Hom gegesel het; vir hulle wat Hom slaan en op Hom spoeg; vir hulle wat die rug op Hom gekeer het; vir die skare wat toekyk en skree kruisig Hom!  Ja Jesus bid hier vir die totale mensdom, ook vir u en my oortredings.  Oortredings wat ons teenoor Hom, teenoor die drie-Enige God begaan.  Ten spyte van alles wat Sy omstanders Hom aangedoen het, ten spyte van alles wat ons Hom aandoen, wanneer ons Sy beeld afbreek deurdat ons mekaar met ons woorde en dade seermaak, wanneer ons die rug op Hom keer deur eerder na ons self te luister as na Hom, of skaam is vir Sy Evangelie, ten spyte van die seerste seer wat ons die Here Jesus kon aandoen, is dit Hy wat tot Sy Vader bid en vra: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”  Jesus is besig om op Golgota uit te voer wat Hy vroeër gepredik het toe Hy gesê het: “Julle moet julle vyande liefhê; seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg.”

In hierdie ontsettende moeilike tyd wat Jesus beleef, pleit Hy om genade vir die mense.  Vader, gee in U groot genade aan hulle nog tyd om tot bekering en geloof te kom.  Hierdie bede dra die boodskap van vergifnis; van Jesus se bloed wat gevloei het sodat ons verhouding met God herstel kon word.  Dit is ‘n bede wat ons ook uitnooi om ons skuld te bely en Christus se vergifnis te ontvang.  

GEBEDSVERSOEK – Dank die Here vir Sy genade aan ons bewys; vir Sy vergifnis.  Dink na oor u eie lewe en bely u sondeskuld.